VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Yêu cầu đối với Nhà tài trợ

Ngoài việc là công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada, nhà tài trợ phải đáp ứng các yêu cầu nhất định đối với Tài trợ xuất nhập cảnh trong gia đình.

Người đăng ký tài trợ phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Người bảo lãnh phải chứng minh khả năng tài chính  để cung cấp cho người nhập cư Tài trợ Gia đình và người phụ thuộc với nhu cầu thiết yếu của họ, nếu họ không thể tự cung cấp cho mình, bao gồm những điều sau đây:

  • Thực phẩm, quần áo, nơi trú ẩn và các yêu cầu cơ bản khác của cuộc sống hàng ngày; và
  • Chăm sóc nha khoa và mắt, cũng như các nhu cầu sức khỏe khác không được bao trả bởi các dịch vụ y tế công cộng có sẵn cho tất cả công dân Canada và thường trú nhân Canada.

Các thỏa thuận sau đây phải được ký kết với chính phủ Canada hoặc Quebec:

  • Người bảo lãnh phải đồng ý cung cấp cho người nhập cư những nhu cầu thiết yếu trong một khoảng thời gian quy định; và
  • Nếu người thân được bảo trợ trên 19 tuổi và không phải là người già, và người bảo lãnh hứa sẽ hỗ trợ người được bảo trợ trong một khoảng thời gian quy định, người được bảo trợ phải cố gắng hết sức để trở nên tự lực .

Người bảo lãnh phải có:

  • Cư trú vật lý tại Canada; hoặc là
  • Đối với công dân Canada tài trợ cho vợ / chồng, đối tác luật chung, đối tác chung, hoặc trẻ em phụ thuộc, một ý định được chứng minh là cư trú tại Canada vào thời điểm thành viên gia đình được tài trợ đặt chân đến Canada là thường trú nhân.
  • Ngoài ra, Nhà tài trợ phải ít nhất 18 tuổi, không phải ở trong tù, không bị phá sản, không theo lệnh loại bỏ (nếu là thường trú nhân) và không bị buộc tội vi phạm nghiêm trọng.

Tư vấn Hỗ trợ
top
top