VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Phục hồi chức năng

Các cá nhân có nhu cầu nhập Canada, vĩnh viễn hoặc tạm thời như khách, công nhân nước ngoài và sinh viên quốc tế, có thể bị từ chối nhập cảnh nếu họ hoặc người phụ thuộc của họ bị coi là không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, có nhiều cách để khắc phục tình trạng không thể chấp nhận và gia nhập thành công vào Canada.

Một người có thể được coi là không thể chấp nhận được trên cơ sở:
  • Tội phạm
  • Tội phạm nghiêm trọng

Tuy nhiên, ngay cả những người được coi là không thể chấp nhận hình sự có thể được phép vào Canada nếu chính phủ Canada coi họ được cải tạo hình sự theo một trong hai cách sau:

  • Phục hồi chức năng
  • Phục hồi cá nhân

Nếu các yêu cầu phục hồi chức năng áp dụng chưa được đáp ứng, nhưng một người không thể chấp nhận hình sự khác có nhu cầu cấp bách để vào Canada, thì có thể cấp Giấy phép Cư trú Tạm thời .

Tư vấn Hỗ trợ
top
top